PŘIHLÁŠKA A PODMÍNKY

Přihláška

 • Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na webu www.hlasovaterapie.cz kde je na první straně přihláška, kde si vyberete seminář či jinou akci (dále jen akce), na který se hlásíte a vyplníte požadované údaje.
 • Po odeslání webové přihlášky je účastnici/účastníkovi (dále jen účastnice) odeslán automaticky generovaný email, potvrzující registraci na danou akci. Platba za akci, pokud je to v podmínkách akce, vyžadována převodem dopředu, je splatná do 3 dnů od přihlášení. Informace o čísle účtu jsou součástí zaslaného emailu...
 • Účastnik/ce tímto bere na vědomí, že akce jsou kapacitně omezeny a online formulář umožní účastnici/účastníkovi podat přihlášku i na akci, jejíž kapacita již byla vyčerpána. Po podání své přihlášky je však účastnice zařazena na seznam náhradníků, přičemž je o této skutečnosti informována emailem.
 • V případě, že účastník/ce omluví svoji účast na akci, a to buď emailem na: marketaplivova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle +420 731 525 508 ve lhůtě 7 dní před začátkem akce nebo neuhradí v uvedené lhůtě 3 dnů od zaslání přihlášky zálohu za akci, uvolňuje se místo této účastnice, přičemž je toto uvolněné místo nabídnuto náhradnici prioritně podle doby podání její přihlášky.

Platby za akce a rezervace

Platba za akci probíhá zasláním poplatku - jeho výše je uvedena u konkrétní akce, na podnikatelský účet KB 115-8882630237/0100, uvedením svého jména, názvu akce a data jeho konání ve zprávě pro příjemce.

Účastnice na místě hradí zbývající část ceny akce, pokud platba předem nezahrnuje celý poplatek.

Účastnice si svou platbou rezervuje své místo a závazně tak potvrzuje svou účast.

Storno podmínky

Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace své účasti na akci, a to bez ohledu na důvody zrušení. Účastnice tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Markéta Plívová (dále jen lektorka) si vyhrazuje možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů kdykoli změnit místo, den konání či cenu akce nebo akci zrušit.

Registrovaní účastníci budou v tomto případě obesláni emailem, dle potřeby kontaktováni telefonicky, přičemž s nimi bude domluveno, zda využijí jiný termín, jinou akci, nebo zda využijí možnosti vrácení své platby do 30 ti dnů.

Převzetí vlastní odpovědnosti

Účastnice se zúčastňuje akce dobrovolně a na vlastní odpovědnost.

Účastnice po celou dobu trvání akce nese za sebe a své jednání plnou zodpovědnost.
Je - li účastnice těhotná, zavazuje se před začátkem akce o této skutečnosti lektorku informovat, aby lektorka mohla přizpůsobit použité techniky jejímu stavu.

 • Je - li účastník/ce v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na akci o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
 • Účastník/ce si je vědoma, že v průběhu akce může být vystavena fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že akce není lékařskou či psychoterapeutickou péčí, a že se jí účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Akce Markéty Plívové se věnují hlasu a jeho funkcím.
 • Účastnice bere na vědomí, že pokyny v průběhu akce jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.
 • Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh semináře či není jinak vážně zdravotně indisponována.
 • Účastnice bere na vědomí, že lektorka je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na akci. V takovém případě bude platba za akci navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu akce přerušit svoji účast z jakéhokoliv vlastního důvodu, platba za akci se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu akce pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na akci žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

 • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů (Zásady zpracování os. údajů) poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Markéty Plívové Dis Art (IČO 04655362), a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek a akcí pořádané Markétou Plívovou Dis Art
 • Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Markéty Plívové Dis Art lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese marketaplivova@seznam.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice z databáze vlastníka Markéty Plívové Dis Art do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.
 • Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice.
 • Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné.
 • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilí/lá k právním jednáním, a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na akci podrobně seznámil/a, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji podáním přihlášky.